Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Karelibaug Unit
Year : 2017 -2018

Std - IX (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
ANKUR RAJ - 3205 2. MEET SHETH - 2829
   
3.
DHRUV PATEL - 2830 4. YASH SHAH - 3220
   
5.
ANJALI SINGH - 3224 6. SHLOK RAVAL - 3524
   
7.
NAVEEN CHOUDHARY - 3528 8. ABHINAV - 3572
   
9.
JUGAL SONI - 3563 10. SANSKRUTI SONAWANE - 3657
   
11.
SAMARTH SHAH - 3573 12. DHRUV ARORA - 3574