Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Vasna Unit
Year :- 2016 - 2017

Std - VII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
HEMANT BANANI - 2503 2. KAVYA DAVE - 2617
   
3.
SHREYA SINHA - 2653 4. DEVANSH RATHOD - 2670
   
5.
SANSKAR KUMAR - 2672 6. KALP AMIN - 2759
   
7.
KAUSHAL PARMAR - 2762 8. NEHA DEVAGIRIKAR - 2780
   
9.
RIPUDAMAN PANWAR - 2758 10. RISHIT MISHRA - 2773
   
11.
RIYA SHEELVANT - 2757 12. SAMRRIDHA NASKAR - 2760
   
13.
AUM THAKER - 2790 14.