Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2019 - 2020

Std - III (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
Vrund Parikh - 5664 2. Daksh Surana - 5727
   
3.
Hritabrata De - 6094 4. Anshraj Rathod - 6524
   
5.
Aditya Chaware - 5521 6. DHRUVI OD - 5582
   
7.
ANANYA RANA - 5543 8. DHIYA NANDWANI - 5666
     
9.
MANYA JAIN - 5690 10. MAHI JAIN - 5716
     
11.
MOKSHA KANAIYA - 5994 12. NISHIL CHAWLA - 7560
     
13.
NISHEET PATEL - 7560 14 VEDANT CHAUHAN - 5783
     
15.
DAKSH RAJ - 4198 16. DHIYA NANDWANI - 4408
     
15.
Vipul Chaurasiya - 4637 16. Hetarth Gosai - 4639