Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - III (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4787 - Jal Mandviya 2 4790 - Khanak Lilhare
     
3
4795 - Shrashti Joshi 4 4797 - Param Patel
     
5
4799 Krisha Parekh 6 5057 - Triana Karamchandani
     
7
5161 Khushboo Wadhwani 8 5162 Pihu Prajapati
     
9
5163 Krishang Vaidya 10 5164 Lakshya Parekh
     
11
5165 Smit Nayee 12 5166 Vedant Patel
     
13
5305 Nikita Yadav 14 5334 Swara Savant
     
15
5377 Het Gor 16 5382 Unnati Mhase
     
17
5392 Pratham Dave 18 5395 Aaradhya Nair