Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2020 - 2021

Std - IV (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4716 - Nevil Patel 2 4717 - Kalp Suthar
     
3
4718 - Shristi Rawat 4 4719 - Subhashree Poddar
     
5
4720 - Paridhi Rawat 6 4721 - Riya Chandwani
     
7
4765 - Jainil Patel 8 4773 - Yashvi Shah
     
9
4774 - Riddhi Gehlod 10 4775 - Bhavya Jesani