Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - IV (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4786 - Shiv Raval 2 4798 - Kanav Shah
   
3
5065 - Pranjal Patel 4 5167 Hiya Makwana
   
5
5168 Urvi Shah 6 5169 Shaariq Shamsi
   
7
5170 Vidhi Sahu 8 5171 Arjun Panvi Tummalapudi
   
9
5172 Delisha Chauhan 10 5188 Dev Baria
   
11
5189 Daiwikkumar Patel 12 5307 Pavan Parekh
   
13
5342 Shourya Raulji 14 5372 Kaishv Baria
   
15
5306 Devasri Thakkar 16 5376 Maverick Lourenco Fernandes