Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - I (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4791 - Durva Raskar 2 5058 - Kabir Panchal
   
3
5067 - Shlok Dasondi 4 5082 Hiya Shah
   
5
5083 Navya Prajapati 6 5084 Dityayi Chauhan
   
7
5085 Sanvi Bhatt 8 5086 Vivan Shah
   
9
5093 Heer Shah 10 5094 Snehashish Dash Tiwari
   
11
5095 Pushti Shah 12 5099 Vaani Shah
   
13
5100 Dhruvi Parikh 14 5302 Dishika Tiwari
   
15
5311 Reyansh Shah 16 5312 Parth Zinzuwadia
   
17
5314 Aayush Kamble 18 5315 Harshvi Vyas
   
19
5341 Devanshi Patel 20 5398 Nency Limbani
   
20
5353 Mihir Bendale 21 5354 Aradhya Chaturvedi
   
22
5355 Vedanshi Shah 23 5356 Vidhi Shah
   
24
5362 Harshil Kothari 25 5363 Mishti Shah
   
26
5364 Jiyan Thakkar 27 5365 Mantra Tapre
   
28
5384 Raheel Jadav 29 5398 Nency Limbani