Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2019 - 2020

Std - VIII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
Yashrajsinh Thakore - 2612 2. Jeet Chitkara - 3748
   
3.
Ashish Dev - 5914 4. DHARA SHAH - 6004
   
5.
Krish Shah - 3059 6. Jay Vyas - 3091
   
7.
SWAYAM THAKKAR - 6080 8. HEER RAJ - 2886
   
9.
ABHISHEK ROCHWANI - 2968 10. KRISH SHAH - 3060
     
11.
MANAN RATHWA - 3061 12. RUTANSH JAISWAL - 6936
     
13.
KAVYA GURNANI - 4199 14. OM SONI - 4995
     
15.
JIYA PATEL - 4446 16.