Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2020 - 2021

Std - VII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4738 - Mihir Khirsagar 2 4739 - Mahi Patel
     
3
4740 - Devansh Parmar 4 4741 - Rughved Khilari
     
5
4742 - Samruddhi Badhe 6 4743 - Anshika Mishre
     
7
4744 - Kavya Jaiswal 8 4761 - Rishabh Kaswan
     
9
4762 - Tithi Agrawal 10 4769 - Mahi Narodia
     
11
4776 - Daksh Bhatt 12 4777 - Maitry Machhi