Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - VII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4793 - Maharshi Vyas 2 4800 - Manan Parekh
     
3
5320 Shrey Panchal 4 5323 Jithanya Srihari
   
5
5336 Jay Choksi 6 5337 Gautami Harishbhai Patel
   
7
5347 Pearl Bhatt 8 5351 Aarushi Patel
   
9
5373 Atri Darshit Bhatt 10 5190 Karm Nimbark
   
11
5404 Anvesha Dubey 12 5405 Arth Pattankar
   
13
5409 Vraj Gadhavi 14 5366 Kavyaa Chaudhari
   
15
5412 Swarda Ghadge 16 5396 Priya Sanjay Kabra
   
17
5397 Dhairya Nagar