Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - VI (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4794 - Saumyani Joshi 2 5075 - Roha Raval
     
3
5182 Rachit Rochwani 4 5184 Jainil Patel
   
5
5185 Molika Sharma 6 5191 Harsh Shah
   
7
5193 Rushil Shah 8 5194 Shardul Pattankar
   
9
5308 Panth Patel 10 5318 Gyanit Vyas
   
11
5322 Malhar Mistry 12 5335 Aditya Matai
   
13
5340 Neel Maulik Kaneria 14 5368 Kavy Shah
   
15
5374 Mishti Waghela 16 5183 Vandana Singh
   
17
5309 Svanik Panchal 18 5310 Krish Chandegara
   
19
5386 Vedanshi Raval 20 5387 Pahal Shah
   
21
5388 Uday Tiwari 22 5390 Aryan Parikh