Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - V (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4782 - Aarush Chouksey 2 4784 - N. Mithun Maheshwar
     
3
4796 - Vivan Parasar 4 5056 - Khwaish Karamchandani
     
5
5173 Manvi Neerumalla 6 5174 Shree Shrushti Subudhi
   
7
5175 Tithi Panchal 8 5176 Darsh Wadhwani
   
9
5177 Priyansh Patel 10 5178 Priyansh Patel
   
11
5179 Nishka Vaidya 12 5180 Diya Amarnani
   
13
5181 Nanad Patel 14 5186 Pradnesh Thorat
   
15
5187 Viha Shah 16 5329 Bhumi Kamble
   
17
5338 Tapsvi Patel 18 5360 Druhi Chirag Desai
   
19
5361 Moksh Patel 20 5371 Harvee Kakkad
   
21
5375 Yakshi Keyur Shah 22 5379 Vian Jani
   
23
5381 Aidan Singh 24 5406 Rajvee Solanki
   
25
5407 Vacha Goswami 26 5389 Dhairya Shah